CSS - vlastnosti a hodnoty

Přehled vlastností a hodnot (jako ve Wordu)

1️⃣ Používané měrné jednotky

Přibližné převody pro obrazovku v systému Windows

Tag Název Převod Počet px
mm milimetr 1mm = 3.78px
cm centimetr 1cm = 10mm 1cm = 37.8px
in palec (inch) 1in = 2,54cm 1in = 96px
pt typografický bod 72pt = 1in 3pt = 4px
pc pica nebo též cicero 1pc = 12pt , 6pc = 1in 1pc = 16px

Relativní jednotky

Tag Název Význam
em eM, čtverčík výška jednoho řádku základního písma.
ex eX výška malého písmena x
ch ? šířka číslice 0 (nula)
rem kořenové eM výška jednoho řádku úplně základního typu písma

Jednotky em a ex mění svou velikost v závislosti na aktuální velikosti písma. Aktuální velikost písma může být ovlivněna jednak nadřazeným nastavením stylu (font-size) a také volbou uživatele či nastavením operačního systému. Většina prohlížečů umožňuje nastavit velikost zobrazovaného písma.

To je i základní význam těchto jednotek – umožňují spáchat vzhled, který se při změně tohoto nastavení nerozsype (jiná dobrá metoda proti rozsypání je všechno zadávat v pixelech).

Název em vychází z historického významu. Původně jednotka em znamenala šířku velkého písmena M. Tento význam byl (z důvodů, které neznám) opuštěn a zůstalo pouze pojmenování em. Nyní em znamená výšku řádku.

Možné použití je například u obtékaných obrázků: pokud chcete, aby obrázek byl vysoký stejně jako tři řádky textu, zadáte k obrázku style="height: 3em". Určitě existují další použití, na která ale přijdete až ve chvíli, kdy je budete potřebovat.

Doporučení: Vyberte si jednu “oblíbenou” jednotku a všechno uvádějte v ní. Časem se velmi dobře naučíte, jak je velká a co v ní máte jak zadat. Doporučuji samozřejmě pixel a jako pomocnou relativní jednotku em.

2️⃣ Písmo

font-weight

Nastaví tučnost textu (B)

font-weight: normal | bold

font-size

Nastaví velikost písma

font-size: 10px | 10pt | 10% | 10em

Používané jednotky jsou %, px a em. Text by mělo být možné zvětšovat ve všech prohlížečích, tak jak návštěvník uzná za vhodné. Pro tento úkol používejte pro velikosti písma jednotku em.

font-family

Vlastnost nastavuje druh písma. Možné je i použití více definic, pro případ, že některé písmo nebude k dispozici:

font-family: Verdana, Arial, Helvetica, "Comic Sans MS";
font-family: Arial, sans-serif;

font-style

Normální nebo kurzíva (I)

font-style: normal | italic
<p style="font-style: italic">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, <span style="font-style:italic">
consectetur</span> adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
<span style="font-style: italic">
incididunt ut labore</span> et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.</p>

font

Umožňuje nastavit vše předchozí najednou. Hodnoty musejí dodržovat své pořadí a vždy musí být obsažena hodnota pro tloušťku (jinak budou některé vlastnosti ignorovány).

font: tloustka velikost pismo styl;
font: bold 10px Verdana italic;

text-decoration

Nastaví dekoraci - podtržení, nadtržení, přeškrtnutí a bez efektu

text-decoration: underline | overline | line-through | none
<span style="text-decoration:underline">podtržení</span>
<span style="text-decoration:overline">nadtržení</span>
<span style="text-decoration:line-through">přeškrtnutí</span>

font-variant

Text kapitálkami tj. Velká písmena o velikosti malých

font-variant: normal | small-caps
<h2 style="font-variant: small-caps">Nadpis kapitálkami</h2>

<p style="font-variant: small-caps">Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

3️⃣ Zarovnání textu ↔ a ↕

text-align

Horizontální (vodorovné) zarovnání textu a objektů. Doleva (left) - výchozí, doprava (right), na střed (center) a nebo do bloku (justify).

<p>consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

<p style="text-align: right">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

<p style="text-align: center">Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.</p>

<p style="text-align: justify">Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.</p>

vertical-align

Vertikální (svislé) zarovnání textu a objektů. Jednotky em, px, procenta…

Posunuté <span style="vertical-align: 0.3em">o 0.3em nahoru</span><br>
Posunuté <span style="vertical-align: -0.3em">o 0.3em dolu</span><br>

4️⃣ Řádkování

line-height

Nastavuje výšku řádky. Jako jednotku doporučuji em (1 em je normální výška).

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat.</p>

<p style="line-height: 0.8em">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

<p style="line-height: 1.15em">Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.</p>

<p style="line-height: 1.5em">Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.</p>

5️⃣ Odsazení 1. řádku

text-indent

Odsazení prvního řádku odstavce od levého kraje.

text-indent: 30px | 15pt | 20% | 1em
style="text-indent: 1em"
<p style="text-indent: 1em;">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

<p style="text-indent: 2em;">Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.</p>

6️⃣ Barvy

CSS vlastnosti pro nastavení barev a pozadí. Pro samotný zápis barev v CSS existují 3 způsoby:

 1. Názvem barvy (doporučuji)

 2. V hexadecimálním tvaru #RRGGBB, popř. zkráceně #RGB

 3. Pomocí RGB notace rgb(RR,GG,BB) (málo časté)

1. Základní sada pojmenovaných barev

2. Hexadecimálním tvarem

color: #CC00FF;

nebo i zkráceně (pokud jsou cifry ve dvojčíslí barevné složky stejné).

color: #C0F;

3. Pomocí tvaru RGB

Buď zapisujete čísly dekadicky - rgb(0, 0, 0) = černá, rgb(255, 255, 255) = bílá nebo procenty (méně časté)

color: rgb(100, 210, 26);
color: rgb(55%, 10%, 25%);

color

Nastavuje barvu textu

color: red;
color: #CC00FF;
color: #C0F;
color: rgb(255, 255, 255);

background-color

Nastavuje barvy pozadí elementu (body, p, div, nav, article…)

<a href="#" style="background-color: lime;">Nějaký odkaz</a>

Základem dobrého webu je nastavení barvy pozadí i v případě, že má být bílá (implicitní nastavení). Někteří návštěvníci mají implicitní barvu pozadí změněnou. Černý text na černém pozadí … není dobře vidět.

<body style="background-color: white;">

7️⃣ Pozadí

background-image

Obrázek jako pozadí prvku

background-image: url('cesta k obrazku')
background-image: url('img/pozadi.gif')

background-repeat

Opakování obrázku na pozadí donekonečna, jen jednou, podle osy x a y

repeat | no-repeat | repeat-x | repeat-y
background-image: url('img/js.gif');
background-repeat: repeat-y

Pozadí se bude opakovat jen vertikálně (osa y). Když byste chtěli zobrazit pozadí jen jednou, použijte hodnotu no-repeat.

background-attachment

Pozadí, které se neposune při rolování stránky.

background-attachment: scroll | fixed

Hodnota fixed obrázek fixuje, připichuje na stránku. Obrázek se při rolování neposunuje

background-position

Pozice pozadí

background-positon: top|center|bottom|left|center|right| 10px|10%|10pt
background-image: url('img/pozadi.gif');
background-repeat: no-repeat;
background-position: right 0px; top 50px

Pozadí je posunuté vůči prvku o 50px shora.

background

Nastavuje všechny předchozí parametry a šetří ruce a místo

background: url posouvání barva opakování zarovnání
background: url('img/js.gif') scroll lightblue no-repeat right

8️⃣ Velikost objektu

width a height

Nastaví šířku (width) nebo výšku (height) objektů - obrázek, tlačítko, textový blok

width: 100px; /* sirka px, em nebo % */
height: 150px; /* vyska px, em nebo % */

min-width a min-height

Pomocí těchto vlastností nastavujeme minimální šířku nebo výšku elementu. Vlastnosti se nám mohou hodit u obrázků nebo např. v layoutu, kdy chceme omezit minimální šířku stránky, když uživatel zmenší okno prohlížeče.

Hodnoty

Šířkou elementu se myslí šířka bez jakýchkoli rámečků nebo okrajů (bez border, padding i margin). Ty budou k výsledné šířce ještě navíc přičteny.

Ukázka

Zkusme si vlastnost aplikovat na obrázek. Nastavíme jeho minimální velikost na 100×100px. Tím obrázek bude vždy minimálně takto velký a prohlížeč nám zároveň bude zachovávat poměr stran.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>
  img {
   min-width: 100px;
   min-height: 100px;
   border: 1px solid red;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <img src="jablko.jpg">
</body>
</html>

max-width a max-height

Pomocí těchto vlastností nastavujeme naopak maximální šířku nebo výšku elementu. Vlastnosti se nám mohou hodit u obrázků nebo např. v layoutu, kdy chceme omezit minimální šířku stránky, když uživatel zmenší okno prohlížeče.

Hodnoty

9️⃣ Obtékání (float a clear)

float

Pomocí CSS 3 vlastnosti float nastavujeme, zda má být element plovoucí. Jednoduchým příkladem je obrázek, který může být vložen klasicky do řádku nebo může být textem obtékán a zasahovat tedy do více řádků.

Pomocí této vlastnosti lze poskládat několik blokových elementů vedle sebe, využívá se tedy při tvorbě layoutu webu.

Hodnoty

Ukázka

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>CSS3: float a clear</title>
  </head>
<style>
img {
  float: left;
  border: 1px solid silver;
}
</style>
<body>
<p><img src="jablko.jpg">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
<p>Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.</p>
</body>
</html>

Výsledek

Bez obtékání by obrázek vypadal takto:

clear

Pomocí CSS 3 vlastnosti clear nastavujeme v které části elementu není povolen plovoucí obsah. Mluvíme o tom, že plovoucí obsah zastavíme.

Hodnoty

Ukázka

Umístěme plovoucí obrázek na levou část a nechme ho obtékat textem. Poté se ale rozmyslíme, že další odstavec již nechceme mít obtékaný. Proto zde nastavíme clear na both, čímž se obtékání zastaví a již dále nepokračuje. K zastavení obtékání se může využít i značka <br> (zalomení řádku):

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>CSS3: float a clear</title>
  </head>
<style>
img {
  float: left;
  border: 1px solid silver;
}
</style>
<body>
<p><img src="jablko.jpg">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.<br clear="both">
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.</p>
</body>
</html>

Výsledek

🔟 display (transformace elementu)

display

CSS vlastnost display určuje způsob zobrazení prvku. Možné hodnoty:

Příklad:

<head>
 <style>
  nav a {display: block;}
 </style>
</head>
<body>
 <nav>
  <a href="prvni.html">První odkaz</a>
  <a href="druhy.html">Druhý odkaz</a>
  <a href="treti.html">Třetí odkaz</a>
 </nav>
</body>

🔳 Vlastnosti okrajů

Důkladně pochopit všechny záludnosti a možnosti okrajů chce čas a praxi. Nastavení rámečků (border), vnějších okrajů (margin), vnitřních okrajů (padding) prvku (content).

margin (vnější okraj)

Možné hodnoty: px, em, %… nebo auto

margin-top: 2em;
margin-right: 2em;
margin-bottom: 2em;
margin-left: 2em;
margin: 3em; /*všechny strany*/
margin: 2em 1em 2em 1em; /*top right bottom left*/
margin: 2em 1em; /*2em top a bottom, 1em right a left*/

padding (vnitřní okraj)

Možné hodnoty: px, em, %… nebo auto

padding-top: 2em;
padding-right: 2em;
padding-bottom: 2em;
padding-left: 2em;
padding: 3em; /*všechny strany*/
padding: 2em 1em 2em 1em; /*top right bottom left*/
padding: 2em 1em; /*2em top a bottom, 1em right a left*/

border (okraj)

Možné hodnoty: px, em…

border-top: 1px solid red; /*horní strana: šířka styl barva*/
border-right: 1px solid red;
border-bottom: 1px solid red;
border-left: 1px solid red;
border: 1px solid red; /*všechny strany: šířka styl barva*/

border-radius (zakulacené rohy)

border-radius: 10px;

box-shadow (stín)

box-shadow: 10px 10px 5px gray;
/* posun v ose x, posun v ose y, šířka stínu, barva stínu */

opacity (mlha)

opacity: 0.75; /* zamlžení 25 % */

Ukázka

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>CSS3: float a clear</title>
  </head>
<style type="text/css">
img {
  float: left; /* obtékání */
  border: 1px solid silver; /* rámeček */
  box-shadow: 10px 10px 5px gray; /* stín */
  border-radius: 10px; /* zaoblené rohy*/
  margin: 0px 1em 1em 0px; /* odsazení 1em vpravo a dole */
  opacity: .75; /* 25% zamlžení */
}
</style>
<body>
<p><img src="jablko.jpg">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
<p>Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.</p>
</body>
</html>